กำหนดแนวทางการรักษาภาวะจอตาเสื่อมแบบมีเส้นเลือดงอกใหม่ และแนวทางการรักษาภาวะ จุดภาพชัดบวมน้ำจากเบาห

Updated 2017-06-13 09:14:00


เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยทางชมรมจอตาและกรมบัญชีกลาง ได้ประชุมปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาฉีด anti-VEGF เข้าวุ้นตาทั้งสามชนิด โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการ โดยจากการประชุมร่วมกันได้เห็นสมควรให้มีการพิจารณาใ้ช้ยากลุ่มนี้อย่างสมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นชอบจัดทำ " preferred practice patterns (PPP)" สำหรับการใช้ยา anti-VEGF ในโรคจอประสาทตาเสื่อม (AMD, PCV) และ diabetic macular edema (DME) ดังเอกสารแนบ

ทั้งนี้ PPP ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
และอยู่ระหว่างการส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาต่อไป

ด้วยความนับถืออย่างสูง

รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์

ประธานชมรมจอตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

>>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ<<<