ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยใน ARVO 2017

Updated 2017-06-13 09:38:00


Validation of StrabisPIX, a mobile application for home measurement of ocular alignment.
พญ.วรัชญา พันธุ์พฤกษ์  และคณะ   ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็น Hot Topic Presentation)


Variation of Ophthalmic Manifestations in Congenital TORCH infections: A 10-Year Review in Department of Ophthalmology, Rajavithi Hospital 
พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ และ พ.ญ.กัญกร วังสถาพร โรงพยาบาลราชวิถี


Repeatability and Concordance of Visual Acuity Measured with ETDRS Number, ETDRS Landolt C, and Original ETDRS Alphabet Charts in Normal Eyes or Eyes with Sight-threatening Conditions 
พญ.วรพร ชัยกิจมงคล และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Peripapillary Pachychoroid Syndrome 
นพ.นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


Intraocular Cytokines in Neovascular age-related macular degeneration non-responder to Ranibizumab treatment 
พญ.แพร์ พงศาเจริญนนท์ และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย