MOU ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข

Updated 2018-05-31 10:26:00


การดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
2. ข้อความความต้องการจักษุแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-12 ปี 2562