เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารร้านแว่นตาโดยจักษุแพทย์

Updated 2021-02-17 14:44:00


เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารร้านแว่นตาโดยจักษุแพทย์”
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างตารางการอบรม “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารร้านแว่นตาโดยจักษุแพทย์”

ด้วยชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมวิชาการ “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารร้านแว่นตาโดยจักษุแพทย์” ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสยามมงกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ที่ครบวงจรในการดูแลผู้ป่วยสายตาผิดปกติ การบริหารจัดการคลินิกแว่นตาอย่างมีประสิทธิภาพโดยทีมวิทยากรจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสายตาและวิทยากรภายนอกที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการร้านแว่นตามาบรรยายและคุมในห้องปฏิบัติการ
  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนในอัตราค่าลงทะเบียน 4,500 บาท กรุณาส่ง ชื่อ นามสกุล, สถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน กลับมายังราชวิทยาลัยฯ     ทางอีเมล์ rcopt.doc@gmail.com ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 นี้
ชำระค่าลงทะเบียนโดย โอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-16252-3
ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา ราชวิทยาลัยฯ ยินดีรับฟังและดำเนินการตามข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิก และหวังว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยฯ จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี
ขอแสดงความนับถือ
 
(ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว)
ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย