จักษุแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2563

Updated 2021-06-01 09:27:00


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ “จักษุแพทย์ดีเด่น” ประจำปี 2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องจักษุแพทย์ที่ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่ มีผลงานดีเด่น ทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี 

คุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล
1. เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
2. ยังคงประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านจักษุวิทยาอยู่ในปัจจุบัน
3. ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบัน
4. ยังไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ ทางด้านจักษุมาก่อน ตามรายการผู้รับรางวัลใน 
Website (http://rcopt.org/index.php?r=arart010/detail&id=1581)

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล
สมาชิกจักษุแพทย์ สามารถเสนอชื่อของท่าน หรือจักษุแพทย์ท่านอื่น โดยแนบรายละเอียด ดังนี้ 
1. จักษุแพทย์ดีเด่น 2 รางวัล
1.1 ผลงานทางด้านวิชาการ จำนวน 1 รางวัล
1.2 ผลงานทางด้านบริการกิจกรรมสังคม จำนวน 1 รางวัล
2. เหตุผลที่สมควรที่ได้รับรางวัล
3. รายชื่อจักษุแพทย์ผู้สนับสนุน จำนวน 10 รายชื่อ

การมอบรางวัล
1. ด้านบริการกิจกรรมสังคม มอบรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณของราชวิทยาลัยฯ 
2. ด้านวิชาการ มอบรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณของราชวิทยาลัยฯ 

กรุณาเสนอชื่อ และผลงานดีเด่นด้านใด พร้อมรายละเอียดการเสนอชื่อ
กลับมายังราชวิทยาลัยฯ ที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
เพื่อนำรายชื่อพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ต่อไป