ประชุมวิชาการครั้งที่ 27 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการครั้งที่ 27 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

โปรแกรมการประชุม               

ดาวน์โหลด Scientific Program 27th Update 8/7/2554

ดาวน์โหลด Rcopt Research Day

 ที่ รจท ว 117/2554

21  มิถุนายน  2554

เรื่อง        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27 

เรียน       ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย       1.             โปรแกรมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 27

                                2.             โปรแกรม Luncheon Symposium

                                3.             โปรแกรม RCOPT Research Day

           

สวัสดีสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน  ก่อนอื่นคงต้องขอเชิญชวนให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯและแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน มาร่วมการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 27 ในระหว่างวันที่  27  29  กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ และ RCOPT Research Day ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสได้รับทั้งความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างเต็มที่  พร้อมกันนี้ได้แนบโปรแกรมการประชุม มาให้ท่านสมาชิกได้ทราบก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกสำหรับสมาชิกทุกท่าน

สำหรับกิจกรรมทางวิชาการจะมีหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิชาการให้สมาชิกได้เลือกเข้าฟังอย่างมากมาย ทั้งจากวิทยากรรับเชิญของราชวิทยาลัย ชมรมต่างๆทั้ง 9 ชมรม และยังมีกิจกรรมวิชาการจากบริษัทยาและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในช่วง Luncheon Symposium ทั้ง 3 วันโดยท่านสามารถเลือกฟังการบรรยายพร้อมรับประทานอาหารกลางวันตามห้องที่ท่านสนใจ โดยจะเริ่มรับลงทะเบียนและจัดแสดงนิทรรศการในวันที่ 27 กรกฎาคมเป็นต้นไป ท่านสมาชิกสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมวิชาการได้ทาง  website ของราชวิทยาลัยฯ (www.rcopt.org) เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกฟังเรื่องทางวิชาการได้อย่างคุ้มค่าที่สุด นอกจากนั้นเพื่อให้สมาชิกที่มีความสนใจในหัวข้อวิชาการที่หลากหลายไม่พลาดกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้  ราชวิทยาลัยฯจึงได้บันทึกกิจกรรมบรรยายวิชาการตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน ในรูปแบบ DVD คมชัดสวยงาม ให้สมาชิกสามารถสั่งจองได้ที่บริเวณภายในงานราคาทุน สำหรับสมาชิกที่ต้องการนำหนังสือทางจักษุวิทยามาจำหน่ายภายในงานกรุณาติดต่อราชวิทยาลัยฯ 02-718-0715-6

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมต่าง ๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากท่านสมาชิกมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม กรุณาแจ้งเข้ามาที่ E-mail : admin@rcopt.org เพื่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยฯจะได้นำมาพัฒนาการประชุมวิชาการของเราต่อไป

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าประชุมมีดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 30 มิ.ย.54 หน้างานวันที่ 27-29 ก.ค. 54
จักษุแพทย์
800 บาท 1,000 บาท
(สมาชิกอาวุโส)
------------- ยกเว้นค่าลงทะเบียน ------------
แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ใช้ทุน
400 บาท 500 บาท
บุคลากรอื่น 1,000 บาท 1,200 บาท

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดย

  • โอนเงินเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 028-1-08619-7 (สมาชิกที่โอนค่าลงทะเบียนแล้ว  กรุณาแฟกซ์ใบโอนของธนาคารมาที่ราชวิทยาลัยฯ (02-718-0717)
  • ธนาณัติ สั่งจ่าย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10311

(ราชวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนหากท่านไม่เข้าร่วมประชุมหรือมีการจ่ายเงินซ้ำ แต่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้)

หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้าวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

  • สำหรับสมาชิกที่ต้องการสำรองห้องพัก สามารถติดต่อโรงแรมเหล่านี้ได้โดยตรง

ชื่อโรงแรม

ชื่อผู้ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

Centara Grand Hotel

คุณยุวดี (หญิง)

081-743-6337

Amari Atrium
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

คุณกรรณิกา ยี่รงค์

081-353-9855
02-718-2000-1

    ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้แก่จักษุแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับจักษุแพทย์ โปรดระบุสถานที่ปฏิบัติงานในราชการที่จังหวัดดังกล่าวมาพร้อมการลงทะเบียน (ไม่ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติม) 

    ราชวิทยาลัยฯ ยินดีรับฟังและดำเนินการตามข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่านสมาชิก และหวังว่ากิจกรรมต่างๆของราชวิทยาลัยฯ จะได้รับความสนใจและความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 

                                                                                                     ขอแสดงความนับถือ

                                                                                       
                                                                     
                                                                                              (ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์)
                                                                                     ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : สมาชิกที่ต้องการจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าหน่วยงานของท่าน 
เพื่อใช้ในการขออนุมัติมาประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.rcopt.org หัวข้อ การประชุมวิชาการครั้งที่ 27 หรือกรุณาแจ้งความต้องการได้ที่ราชวิทยาลัยฯ 02-718-0715-6


เอกสารดาวน์โหลด 
  1. แบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า
  2. แบบแสดงความจำนงเสนอผลงานทางวิชาการ
  3. ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อที่ถูกต้อง
  4. ข้อแนะนำในการนำเสนอ Poster
  5. หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม

The Royal College | Member | Webboard | Subspecialty Society | Journal | Hall of Fame
Home | Contact us | Web link | Site map | Webmail

©2009 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717