ทำเนียบประธานราชวิทยาลัยฯ

ทำเนียบประธานราชวิทยาลัยฯ
ศ.นพ.ประจักษ์ ประจักษ์เวช

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ2538-2539ผศ.พญ.จวงจันทร์ ชันซื่อ

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ2539-2541ศ.นพ.วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พศ.2541-2543รศ.นพ.พรสวัสดิ์ นันทวัน

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2543-2544ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2544-2547ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2547-2549


รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2549-2553


ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2553-ปัจจุบัน

The Royal College | Member | Webboard | Subspecialty Society | Journal | Hall of Fame
Home | Contact us | Web link | Site map | Webmail

©2009 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717