Specialty

ค้นหาหมอตา เชี่ยวชาญด้าน Cornea and Refractive Surgery

หน้า : 1 2
ชื่อ-นามสกุล Sub-Specialty ที่ทำงานจังหวัด
พญ. สายจินต์ อิสีประดิฐ Cornea and Refractive Surgery รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
พญ. สายทิพย์ ธรรมรัตนพคุณ Cornea and Refractive Surgery บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
พญ. สุกัญญา ฉิมสุนทร Cornea and Refractive Surgery สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี
พญ. สุกานดา พลอยกระจ่าง Cornea and Refractive Surgery บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด กรุงเทพมหานคร
พญ. สุขศรี โชติกวณิชย์ Cornea and Refractive Surgery รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
พญ. สุชยา ก่อวนิช Cornea and Refractive Surgery สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
พญ. สุชีรา ตติเวชกุล Cornea and Refractive Surgery รพ.บ้านแพ้ว สุพรรณบุรี
พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี Cornea and Refractive Surgery รพ.กรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
พญ. สุภิญญา พันธ์ธนวิบูลย์ Cornea and Refractive Surgery รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
พญ. สุรารักษ์ เซี่ยงหลิว Cornea and Refractive Surgery รพ.แพร่ แพร่
พญ. สุรีพร ภัทรสุวรรณ Cornea and Refractive Surgery รพ.ชลประทาน นนทบุรี
นพ. สุเมธ เศษธะพานิช Cornea and Refractive Surgery บริษัท รวมชัยประชารักษ์ จำกัด/แก้วตาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ กรุงเทพมหานคร
นพ. อนันต์ วงศ์ทองศรี Cornea and Refractive Surgery รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
นพ. อนุวัตร จิตต์จรัส Cornea and Refractive Surgery บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (รพ. ตา หู คอ จมูก) กรุงเทพมหานคร
พ.ต.ท. นพ. อนุสรณ์ รัตนพาณิชย์กิจ Cornea and Refractive Surgery สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
พญ. อภิรดี ปรีชานนท์ Cornea and Refractive Surgery บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด กรุงเทพมหานคร
นพ. อภิวัฒน์ โพธิกำจร Cornea and Refractive Surgery รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
พญ. อรพิน อิงคเวชชากุล Cornea and Refractive Surgery รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
พญ. อรสา ห่อรัตนาเรือง Cornea and Refractive Surgery รพ.สงขลานครินทร์ สงขลา
พญ. อรสิริ ธนธานี Cornea and Refractive Surgery รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
นพ. อัมพร จงเสรีจิตต์ Retina and Vitreous , Cornea and Refractive Surgery รพ.และสถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
พญ. อาชวี สมาธิวัฒน์ Cornea and Refractive Surgery ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นครนายก
นพ. อาทิตย์ แก้วนพรัตน์ Cornea and Refractive Surgery ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร Cornea and Refractive Surgery รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
พญ. เกวลิน เลขานนท์ Cornea and Refractive Surgery รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
พญ. เขมฤทัย วรรณรสพากย์ Cornea and Refractive Surgery รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
พญ. เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ Cornea and Refractive Surgery รพ.กรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
นพ. เจตน์ เกียรติสุนทร Cornea and Refractive Surgery บริษัท รพ.บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
พญ. เมธินี จงเจริญ Cornea and Refractive Surgery ศิริราช กรุงเทพมหานคร
นพ. เอกเทศ ชันซื่อ Cornea and Refractive Surgery บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด กรุงเทพมหานคร
นพ. โกศล คำพิทักษ์ Cornea and Refractive Surgery รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
พญ. โศภิต ศมพันธุ์พงศ์ Cornea and Refractive Surgery บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (รพ. ตา หู คอ จมูก) กรุงเทพมหานคร
นพ. โอฬาร สุวรรณอภิชน Cornea and Refractive Surgery รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
นพ. ไพศาล สหพัฒนา Cornea and Refractive Surgery รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี
 

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล์ admin@rcopt.org

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย | ค้นหาฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

©2010 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717