Specialty

ค้นหาหมอตา เชี่ยวชาญด้าน Retina and Vitreous

หน้า : 1 2 3
ชื่อ-นามสกุล Sub-Specialty ที่ทำงานจังหวัด
นพ. พิพัฒน์ อนุชาตระกุล Retina and Vitreous รพ.กรุงเทพ พัทยา ชลบุรี
พญ. พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ Retina and Vitreous รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
พญ. พิริญา สุ่มสวัสดิ์ Retina and Vitreous รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
นพ. พิสัณห์ นามเกิด Retina and Vitreous รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต
นพ. ภฤศ หาญอุตสาหะ Retina and Vitreous รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
พญ. ภัทรพร ศิรามพุช Retina and Vitreous รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
นพ. ภาณุวัฒน์ ศศิประภา Retina and Vitreous รพ.อุดรธานี อุดรธานี
พญ. ภารดี คุณาวิศรุต Retina and Vitreous รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
นพ. ภารพันธ์ บำรุงสุข Retina and Vitreous บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (รพ. ตา หู คอ จมูก) กรุงเทพมหานคร
นพ. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ Retina and Vitreous รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
นพ. ยุทธนา สุคนธทรัพย์ Retina and Vitreous รพ.วิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร
นพ. รณกร ปัญาพงษ์ Retina and Vitreous รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
นพ. รอย จำเดิมเผด็จศึก Retina and Vitreous บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด กรุงเทพมหานคร
พญ. วชิราพร พันธชัย Retina and Vitreous บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด(รพ. แพทย์รังสิต) ปทุมธานี
พญ. วรพร ชัยกิจมงคล Retina and Vitreous รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
นพ. วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ Retina and Vitreous รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
พญ. วรรณวรางค์ รักซ้อน Retina and Vitreous รพ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
พญ. วัฒนีย์ เย็นจิตร Retina and Vitreous , Public Health Ophthalmology รพ.สงฆ์ กรุงเทพมหานคร
นพ. วิชัย ประสาทฤทธา Retina and Vitreous รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
พญ. ศรีสุดา ทวีมั่นคงทรัพย์ Retina and Vitreous รพ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
นพ. ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล Retina and Vitreous รพ.สงฆ์ กรุงเทพมหานคร
พญ. ศิริรักษ์ วิเศษศิลปานนท์ Retina and Vitreous รพ.อุดรธานี อุดรธานี
นพ. ศีตธัช วงศ์กุลศิริ Retina and Vitreous รพ.พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร
นพ. สมชาย กิตติพงษ์หรรษา Retina and Vitreous , Refractive Surgery รพ.ขอนแก่น ราม ขอนแก่น
นพ. สมพร รี้พลมหา Retina and Vitreous ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นครนายก
นพ. สรรพัฒน์ รัตนิน Retina and Vitreous บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด กรุงเทพมหานคร
พญ. สรินดา เนาวรัตน์กูลชัย Retina and Vitreous รพ.พระจอมเกล้าเพชรบุรี เพชรบุรี
นพ. สันติพงศ์ โรหิโตปการ Retina and Vitreous รพ.หาดใหญ่ สงขลา
พญ. สาธิดา วรสุวรรณรักษ์ Retina and Vitreous รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี
พญ. สาธิตา ปูรณโชติ Retina and Vitreous รพ.เบตง ยะลา
พญ. สิทธิกา โคกขุนทด Retina and Vitreous รพ.บ้านแพ้ว สุพรรณบุรี
พญ. สิทธิณี มณีแสง Retina and Vitreous รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
นพ. สิริชัย ปาสาทิกา Retina and Vitreous ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
พญ. สิรินันท์ ตรียะเวชกุล Retina and Vitreous รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
นพ. สุกิจ นิ่มนวลวัฒนา Retina and Vitreous รพ.สงขลานครินทร์ สงขลา
พญ. สุขุมา วรศักดิ์ Retina and Vitreous รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
นพ. สุชีพ ช้างเสวก Retina and Vitreous กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร
พญ. สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ Retina and Vitreous รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
พญ. สุธาสินี สีนะวัฒน์ Retina and Vitreous รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
พญ. สุนันท์ ชัยฑวังกูล Retina and Vitreous บมจ.รพ.รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์ Retina and Vitreous บริษัท รพ.บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
พญ. หทัยรัตน์ พิพิธวิจิตรกร Retina and Vitreous บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด กรุงเทพมหานคร
นพ. อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์ Retina and Vitreous รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
นพ. อดิศัย วราดิศัย Retina and Vitreous รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
นพ. อนุชิต กิจธารทอง Retina and Vitreous น.พ.อนุชิต กิจธารทอง สงขลา
นพ. อภิชาติ สิงคาลวณิช Retina and Vitreous รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
พญ. อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ Retina and Vitreous ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นครนายก
พญ. อัจฉรา อัมพรพฤติ Retina and Vitreous รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
พญ. อัจฉรียา แสนมี Retina and Vitreous รพ.มหาสารคาม มหาสารคาม
พญ. อัญญานี เจริญศรี Retina and Vitreous รพ.สงฆ์ กรุงเทพมหานคร
พญ. อัตตาพร สุวรรณิก Retina and Vitreous รพ.กรุงเทพ พัทยา ชลบุรี
นพ. อัมพร จงเสรีจิตต์ Retina and Vitreous , Cornea and Refractive Surgery รพ.และสถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
พญ. อินทิรา สุขเพ็ญ Retina and Vitreous รพ.จุฬา กรุงเทพมหานคร
พญ. อุมาภรณ์ จิตตวัฒนรัตน์ Retina and Vitreous รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
นพ. เกรียงไกร องคนิกูล Retina and Vitreous รพ.ยันฮี กรุงเทพมหานคร
นพ. เกษม จันทรพัฒนา Retina and Vitreous รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
พญ. เจนจิต ชูวุฒยากร Retina and Vitreous รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
นพ. เชิง จิรวิศัลย์ Retina and Vitreous รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
นพ. เทียม หล่อเทียนทอง Retina and Vitreous บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด (รพ. ตา หู คอ จมูก) กรุงเทพมหานคร
นพ. เพชร พิศาลก่อสกุล Retina and Vitreous รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
 

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล์ admin@rcopt.org

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย | ค้นหาฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

©2010 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717