Specialty

ค้นหาหมอตา เชี่ยวชาญด้าน Glaucoma

หน้า : 1 2
ชื่อ-นามสกุล Sub-Specialty ที่ทำงานจังหวัด
พญ. กนกวรรณ ยุตติธรรม Glaucoma รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
พญ. กอบเกื้อ เลาหพจนารถ Glaucoma รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี
น.อ.พญ. กัญญรัตน์ อุปนิสากร (วงษ์พรหมพิทักษ์) Glaucoma รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ชลบุรี
พญ. งามแข เรืองวรเวทย์ Glaucoma รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
นพ. จตุพร งามจิตติอำไพ Glaucoma รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
นพ. จิตตพันธ์ จุรีกานนท์ Glaucoma รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
นพ. จิรพล สุโภคเวช Glaucoma รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร
นพ. ฉัตรมงคล พรวนเจริญ Glaucoma รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
พญ. ชนิยา กัลชาญพิเศษ Glaucoma รพ.ชลประทาน นนทบุรี
นพ. ชัยวัฒน์ ฑีฆะเสนีย์ Glaucoma รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
พญ. ชื่นชนก ศรียากูล Glaucoma ศูนย์จักษุรักษาสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
พญ. ชุติมา สุภาวเวช Glaucoma รพ.บีเอ็นเอช กรุงเทพมหานคร
พญ. ชุติมา สมบูรณ์ศรี (พานิชย์เจริญ) Glaucoma รพ.สินแพทย์ กรุงเทพมหานคร
พญ. ญาณิน สุวรรณ Glaucoma รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
พญ. ณฐมน ศรีสำราญ Glaucoma สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร
นพ. ณรงค์ ตั้งภากรณ์ Glaucoma รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
พญ. ดวงดาว ทัศณรงค์ Glaucoma รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
พญ. ดารินทร์ สากิยลักษณ์ Glaucoma รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
นพ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา Oculoplastic and Reconstructive Surgery , Glaucoma รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
น.อ. นพ. ทวีวงศ์ หาญดำรงค์ Glaucoma รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร
นพ. ธวัช ตันติสารศาสน์ Glaucoma รพ.สงขลานครินทร์ สงขลา
พญ. ธารสุข เกษมทรัพย์ Glaucoma วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพฯและวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
พญ. ธีรานันท์ ไวยวุฒิ Glaucoma รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
นพ. นนท์ รัตนิน Glaucoma บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด กรุงเทพมหานคร
พญ. นภารัตน์ เชาวน์วิทยางกูร Glaucoma รพ.วิภาราม กรุงเทพมหานคร
พญ. นรากร ลีปรีชานนท์ (วิมลเฉลา) Glaucoma รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
นพ. นริศ กิจณรงค์ Glaucoma รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
นพ. นันทวิทย์ พงศ์มรกต Glaucoma รพ.กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
พญ. นิธิมา วัฒนการุณ Glaucoma รพ.พหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
นพ. นิพนธ์ สายวัฒน์ Glaucoma รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
พญ. นิศา โสธรวิทย์ Glaucoma รพ.สงฆ์ กรุงเทพมหานคร
นพ. บัณฑิต ลิมป์รัชตามร Glaucoma รพ.สงฆ์ กรุงเทพมหานคร
นพ. บุญชัย หวังศุภดิลก Glaucoma รพ.สงขลานครินทร์ สงขลา
นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง Glaucoma รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ Glaucoma รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
นพ. ปิติพงศ์ สุรเมธากุล Glaucoma รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นครปฐม
พญ. ปิยะดา พูลสวัสดิ์ Glaucoma รพ.ชลประทาน นนทบุรี
พญ. ปิยะธิดา ปูรานิธี Glaucoma รพ.บ้านแพ้ว สุพรรณบุรี
พญ. ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล Cornea and Refractive Surgery , Glaucoma รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
นพ. พงษ์ศักดิ์ ปัจฉิมะกุล Glaucoma รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
พญ. พนิดา จินดาทรัพย์ Glaucoma วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพฯและวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
พญ. พัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ Glaucoma รพ.บ้านแพ้ว สุพรรณบุรี
พญ. พินิตา วะน้ำค้าง Glaucoma รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร
พญ. พินิตา ผลพิรุฬห์ Glaucoma รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร
นพ. ภราดร สุขอุดม Glaucoma รพ.เซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ Glaucoma รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
พญ. ยุพิน ลีละชัยกุล Glaucoma รพ.มิชชั่น กรุงเทพมหานคร
พญ. รัชดาภรณ์ ตันติมาลา Glaucoma รพ.อ่างทอง อ่างทอง
พญ. รุ่งนภา สิทธิรังสรรค์ Glaucoma รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
พญ. ลชญาช์ โอฬาพิริยกุล Glaucoma รพ.สงขลานครินทร์ สงขลา
น.ท. พญ. ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ Glaucoma รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
พญ. วรรษา รุ่งภูวภัทร Glaucoma บจก.บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
พญ. วรวรรณ นฤมิตชัย Glaucoma สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
นพ. วสุ ศุภกรธนสาร Glaucoma รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
นพ. วัลลภ เอี่ยมสมบุญ Glaucoma รพ.พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร
พญ. วิชชุดา โพธิ์เมือง Glaucoma รพ.สมิตเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
นพ. วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ Glaucoma รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
พญ. วิภาวดี เหล่าพูนสุข Glaucoma รพ.นางรอง บุรีรัมย์
พญ. วิรัญญา วชิรศักดิ์ชัย Glaucoma รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
พญ. วิศนี ตันติเสวี Glaucoma รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
 

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล์ admin@rcopt.org

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย | ค้นหาฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

©2010 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717