Specialty

ค้นหาหมอตา เชี่ยวชาญด้าน Retina and Vitreous

หน้า : 1 2 3
ชื่อ-นามสกุล Sub-Specialty ที่ทำงานจังหวัด
พญ. กรวิภา เหมะรัต Retina and Vitreous รพ.มหาราช
นพ. กฤษฎา รัตตานุกูล Retina and Vitreous รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี
นพ. กฤษณะ พงศกรกุล Retina and Vitreous รพ.ภูเขียว ชัยภูมิ
นพ. กฤษดา สุนทรภาส Retina and Vitreous รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
นพ. กัปตัน วิริยะลัพภะ Retina and Vitreous รพ.กรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
นพ. กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล Retina and Vitreous รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
นพ. กิตติพัทธ์ มูลทวี Retina and Vitreous รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
นพ. กิตติศักดิ์ กุลวิชิต Retina and Vitreous รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
นพ. กิติกุล ลีละวงศ์ Retina and Vitreous รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
พญ. ขวัญฤทัย ธนกิติธรรม Retina and Vitreous รพ.พระมงกุฎ กรุงเทพมหานคร
นพ. คมสัน อุปพันธ์ Retina and Vitreous บจก.สินแพทย์ (รพ.สินแพทย์) กรุงเทพมหานคร
พญ. คัทลียา คุณาวุฒิ Retina and Vitreous รพ.พญาไท 2 กรุงเทพมหานคร
นพ. จักรพงศ์ นะมาตร์ Retina and Vitreous รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
พญ. จันทร์สิริ ลายประเสริฐ (บุญชัย) Retina and Vitreous รพ.สุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี
นพ. จาตุชาญ (วรวิทย์) อื้งภูริเสถียร Retina and Vitreous รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
พญ. จิตรพรรณี บุญทองคง Retina and Vitreous รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี
พ.ต.อ. นพ. จิรยุทธ สุโภคเวช Retina and Vitreous สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
นพ. จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนายิ่งยง Retina and Vitreous รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
พญ. จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม Retina and Vitreous รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
พญ. ชนกนาถ สุวรรณรัตน์ Retina and Vitreous สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
นพ. ชยวิญญ์ ขจิตตานนท์ Retina and Vitreous รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
นพ. ชวกิจ ภูมิบุญชู Retina and Vitreous รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
พล.ต.นพ. ชวลิต สนธิสมบัติ Retina and Vitreous รพ.พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร
นพ. ชัยยะ เอี่ยมอารีรัตน์ Retina and Vitreous รพ.ชลบุรี ชลบุรี
นพ. ชัยรัตน์ เต็งไตรรัตน์ Retina and Vitreous รพ.ชลบุรี ชลบุรี
นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์ Retina and Vitreous รพ.ราชวิถี กรุงเทพมหานคร
นพ. ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี Retina and Vitreous รพ.พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร
นพ. ชเนศ สุวรรณมณี Retina and Vitreous รพ.สมิติเวช กรุงเทพมหานคร
พ.อ. พญ. ฐิติพร รัตนพจนาถ Retina and Vitreous รพ.พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร
พญ. ฐิติมา สัญวกรสิริพันธุ์ Retina and Vitreous สถาบันประสาท กรุงเทพมหานคร
นพ. ณวพล กาญจนารัณย์ Retina and Vitreous รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
นพ. ณวัฒน์ วัฒนชัย Retina and Vitreous รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
พญ. ณัฏฐพัชร์ (รัมภางค์) พงศ์พานิช Retina and Vitreous บจก.อุดรพัฒนา (1994) (รพ.เอกอุดร) อุดรธานี
นพ. ณัฐพล วงษ์คำช้าง Retina and Vitreous รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
นพ. ณัฐวัชร ฤกษ์รัตนวราพร Retina and Vitreous ศูนย์ตาพัทยา พัทยา ชลบุรี,รพ.ตา หู คอ จมูก กรุงเทพมหานคร
นพ. ณัฐวัฒน์ วงษ์ไชยคุณากร Retina and Vitreous รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร
นพ. ณัฐวุฒิ รอดอนันต์ Retina and Vitreous รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร
พญ. ดวงเนตร โรจนาภรณ์ Retina and Vitreous รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
นพ. ดิเรก ผาติกุลศิลา Retina and Vitreous รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
นพ. ทวี อังควินิจวงศ์ Retina and Vitreous บมจ.รพ.ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
นพ. ทวีกิจ นิ่มวรพันธุ์ Retina and Vitreous รพ.รามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
นพ. ธนภัทร รักพานิชมณี Retina and Vitreous รพ.ชลประทาน นนทบุรี
นพ. ธนภัทร รัตนภากร Retina and Vitreous รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
นพ. ธรรศ สงวนศักดิ์ Retina and Vitreous รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
พญ. ธิดารัตน์ ปรีชานนท์ Retina and Vitreous รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ขอนแก่น
นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล Retina and Vitreous , Retina Fellowship รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร
พญ. นติยา ขุนอินทร์ Retina and Vitreous , Pediatric Ophthalmology and Strabismus รพ.ศิขรินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
นพ. นิมิตร อิทธิพันธุ์กุล Retina and Vitreous รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
พญ. บุดดา บุดดาจิตธรรม Retina and Vitreous รพ.จอมทอง เชียงใหม่
พญ. บุษบา นริศชาติ Retina and Vitreous รพ.ไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
พญ. บุษบา จันทรวรเมท Retina and Vitreous อิสระ
นพ. ปกิตติ ทยานิธิ Retina and Vitreous , Cataract รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
พญ. ปฐมา ภูรยานนทชัย Retina and Vitreous รพ.สงขลานครินทร์ สงขลา
พญ. ปฐมาภรณ์ สุรวงษ์สิน Retina and Vitreous รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร
นพ. ประศาสน์ ลักษณะพุกก์ Retina and Vitreous รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
พญ. ปวีณา เลิศอรรฆยมณี Retina and Vitreous รพ.กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
นพ. พงษ์ศักดิ์ อนุจารี Retina and Vitreous รพ.ลำปาง ลำปาง
นพ. พลกฤษณ์ สุขะวัชรินทร์ Retina and Vitreous รพ.สามพราน นครปฐม
นพ. พัฒน ธัญญกิตติกุล Retina and Vitreous วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพฯและวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
นพ. พิชัย จิรรัตนโสดา Retina and Vitreous รพ.สงขลานครินทร์ สงขลา
 

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล์ admin@rcopt.org

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย | ค้นหาฐานข้อมูล | เข้าสู่ระบบ

©2010 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717