คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Updated 2017-03-30 09:49:00
1. พญ.ดวงเนตร  โรจนาภรณ์            ประธาน
2. นพ.ทวีวัฒน์  อรรถเศรษฐ  คณะทำงาน
3. ผู้แทนจากชมรมในสังกัดราชวิทยาลัยฯ     คณะทำงาน