Subspecialty Society

Glaucoma

ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย

ชื่อชมรมฯ

ภาษาไทย       :        ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ   :    Thai Glaucoma Society

ตราสัญลักษณ์ของชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย


วัตถุประสงค์ของชมรม

 1. เพื่อรวบรวมจักษุแพทย์ที่มีความสนใจด้านต้อหิน
 2. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วิชาการเกี่ยวกับต้อหินให้กับจักษุแพทย์ทราบ เพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนทักษะวิชาการด้านต้อหินระหว่างผู้มีประสบการณ์จากสถาบันต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการทางจักษุวิทยาในสาขาต้อหิน  ให้เจริญก้าวหน้าทันสมัยตามแบบสากล
 4. เผยแพร่ความรู้ทางจักษุต้อหินอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสมาชิก
 6. จัดกิจกรรมอื่นที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิกตามมติคณะกรรมการชมรม โดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ในทางธุรกิจ  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย หรือระเบียบของราชวิทยาลัย  และไม่ขัดต่อกฎหมาย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ที่ตั้งสำนักงานชมรม

สถานที่ตั้ง คือ  ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10330   โทรศัพท์ 02-256-4142

แผนการดำเนินงานของชมรม

 1. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยต้อหินทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
 2. รวบรวมผลงานของสมาชิกที่น่าสนใจที่เคยเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในหรือต่างประเทศ
 3. มีการประชุม อบรม สาธิตการผ่าตัด  wet lab เพื่อฟื้นฟูวิชาการใหม่แก่จักษุแพทย์

ประเภทและคุณสมบัติสมาชิกชมรม

 1. สมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา ซึ่งผ่านการอบรมเพิ่มเติมในสาขาต้อหินจากในประเทศหรือต่างประเทศ  และคณะกรรมการชมรมมีมติอนุมัติให้เป็นสมาชิกสามัญของชมรม
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย หรือบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านต้อหิน นานมากกว่า 5 ปี  โดยเป็นที่รู้จักในสมาคมและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชมรม
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ชมรมเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
 4. สมาชิกทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่มีความสนใจทางด้านต้อหินทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชมรม

คณะกรรมการของชมรม

 1. รศ.นพ.อัทยา อยู่สวัสดิ์                ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 2. รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์        ประธานชมรมต้อหิน
 3. นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง           รองประธาน
 4. ผศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ         วิชาการ
 5. ผศ.นพ.นริศ กิจณรงค์                  วิเทศสัมพันธ์
 6. รศ.นพ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์       สารสนเทศ
 7. นพ.ปิติพงศ์ สุรเมธากุล                เหรัญญิก
 8. นาวาตรี นพ.สันต์ เมธาศิริ รน.       เลขานุการ
 9. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ ฑีฆเสนีย์            กรรมการ
 10. รศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์         กรรมการ
 11. นพ.พงศ์ศักดิ์ ปัจฉิมกุล               กรรมการ
 12. พญ.วิศนี ตันติเสวี                      กรรมการ
 13. นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก               กรรมการ

อำนาจและหน้าที่คณะกรรมการชมรม

 1. ดำเนินกิจการของชมรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรม
 2. รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย
 3. ออกระเบียบการเข้าเป็นสมาชิกชมรม การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่สมาชิก
 4. ออกข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่อยู่ภายในหน้าที่ และวัตถุประสงค์ของชมรมและเสนอต่อคณะกรรมการราชวิทยาลัยเพื่อทราบภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศใช้ข้อกำหนดดังกล่าว
 5. ในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ให้ชมรมแจ้งต่อประธานราชวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัย และให้ดำเนินการในนามของราชวิทยาลัย หรือร่วมกับราชวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการร่วมกัน
 6. ช่วยสอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤติและจริยธรรมในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก

ธรรมนูญของชมรม

หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 วัตถุประสงค์ของชมรม
หมวด 3 สมาชิกชมรม
หมวด 4 คณะกรรมการชมรม
หมวด 5 ระเบียบการเลือกตั้ง
หมวด 6 การเงิน
รายชื่อสมาชิกชมรมต้อหิน (ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554)
แผนงานประจำปี 2554 ของชมรมต้อหิน

The Royal College | Member | Webboard | Subspecialty Society | Journal | Hall of Fame
Home | Contact us | Web link | Site map | Webmail

©2009 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717