Subspecialty Society

ชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา (Refraction Society of Thai Ophthalmologists)

ชื่อชมรม

 • ชื่อภาษาไทย “ ชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา”
 • ชื่อภาษาอังกฤษ “Refraction Society of Thai Ophthalmologists”
 • ตราสัญลักษณ์ของชมรมฯ
 • วันก่อตั้งชมรมฯ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ( อ้างอิงจากเอกสารการประชุม
  ครั้งที่ 1/2546)
วัตถุประสงค์ของชมรม
 • เพื่อรวบรวมจักษุแพทย์ไทยที่สนใจ ผู้ปฏิบัติงานด้านสายตา
 • ส่งเสริมวิชาการ และมาตรฐาน ในการแก้ไขปัญหาด้านสายตา
 • ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนสมาชิก ในการปฏิบัติงานด้านสายตา
 • สร้างความสามัคคี ในหมู่สมาชิก
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสมาคมหรือองค์กรอื่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสายตา
 • เผยแพร่ความรู้ด้านสายตาแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

แผนการดำเนินงานของชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา

 • จัดการประชุมวิชาการ อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
 • เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของสมาชิก
 • ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก
 • เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ

ประเภทของสมาชิก

 • สมาชิกสามัญ
  - จักษุแพทย์ไทย ผู้เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (หรือ สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) 
 • สมาชิกวิสามัญ
  - แพทย์ประจำบ้าน หรือ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ในกรณียังไม่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา) สาขาจักษุวิทยา แพทย์สาขาอื่น พยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ด้านสายตา (ซึ่งสมาชิกสามัญรับรอง)
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์
  - ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของคณะกรรมการชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา เรียนเชิญ

ที่ตั้งและสถานที่ติดต่อของชมรมฯ

ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10330

รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ

รายชื่อคณะกรรมการของชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา  17  ท่าน
 1. ผศ.พญ.จวงจันทร์ ชันซื่อ ที่ปรึกษา
 2. ผศ.นพ.ธวัชชัย ปานเสถียรกุล เป็นประธาน
 3. พญ.ไอรีน ศุภางคเสน รองประธาน
 4. พญ.ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ ประธานฝ่ายวิชาการ
 5. นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ
 6. ผศ.นพ.วิชัย ลีละวงศ์เทวัญ บรรณาธิการจุลสาร
 7. นพ.ศุภชัย  โชติบุตร กรรมการ
 8. นพ.ธีรศักดิ์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์     กรรมการ
 9. พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร กรรมการ
 10. พอ.นพ.มานะพล เล็กสกุล กรรมการ
 11. พญ.โสมสราญ วัฒนโชติ กรรมการ
 12. พญ.สุภาพร ศรีธวัชพงศ์ กรรมการ
 13. ผศ.พญ. ภัทนี   สามเสน กรรมการ
 14. รศ.น.พ.รุ่งโรจน์  เลิศวิทยาสกุล กรรมการ
 15. ผศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ กรรมการ
 16. พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร เลขานุการและเหรัญญิก
 17. รอ.นพ. ภาคภูมิ  คัมภีร์พันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบข้อปฏิบัติของชมรม

 • ประธานของชมรมฯ
  - ประธานของชมรมฯมีวาระคราวละ 2 ปี
  - สามารถดำรงตำแหน่งได้ ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
  - เมื่อประธานไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้  ให้รองประธานปฏิบัติงานจนครบวาระ
 • ค่าสมาชิก 
  - สมาชิกสามัญตลอดชีพ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
  - สมาชิกวิสามัญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  - สมาชิกก่อตั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สมาชิกภาพ
  1 สมาชิกสามัญ
  -  จักษุแพทย์ไทย ผู้เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย(หรือ สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย)
  2 สมาชิกวิสามัญ
  - แพทย์ประจำบ้าน หรือ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ในกรณียังไม่ได้รับวุฒิบัตรจากแพทย์สภา) สาขาจักษุวิทยา แพทย์สาขาอื่น พยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ด้านสายตา (ซึ่งสมาชิกสามัญรับรอง)
  3 สมาชิกกิตติมศักดิ์
  - ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของคณะกรรมการชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา เรียนเชิญ
 • การพ้นสภาพสมาชิก 
  - ถึงแก่กรรม
  - ลาออก
  - กรรมการพิจารณาให้พ้นจากสมาชิกภาพ

องค์ประชุม

 •  เมื่อกรรมการมาเกินกึ่งหนึ่ง ( 8 คนขึ้นไป ) ให้ดำเนินการประชุมได้

The Royal College | Member | Webboard | Subspecialty Society | Journal | Hall of Fame
Home | Contact us | Web link | Site map | Webmail

©2009 The Royal College of Ophthalmologists of Thailand
10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : (662) 718-0715-6 Fax : (662) 718-0717