โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำทางจักษุวิทยา (RCOPT LDP) ระยะที่ 2

Updated 2014-05-28 04:45:44


RCOPT Leadership Program Episode 2
 
 
   
 
 
หลังจากที่ได้จัดโครงการอบรมผู้นำทางจักษุวิทยา ครั้งที่ 1 เมื่อปีที่แล้ว โดยทีม Leadership Program ของ AAO ได้บินมาจัด Workshop ร่วมกับราชวิทยาลัยฯ ที่โรงแรมดุสิตธานี 
 
ปีนี้ ซึ่งนับว่าเป็นระยะที่ 2 ของโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วม ได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจมากมาย ให้บรรดา LDP alumni ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งจะได้ปรับปรุง และดำเนินโครงการจนเกิดผลสำเร็จ เพื่อจะได้นำมาเสนอในโครงการระยะที่ 3 ต่อไป ราชวิทยาลัยฯ ได้เห็นแววผู้นำรุ่นใหม่หลายราย ที่อาจแจ้งเกิดจากโครงการนี้ 
 
โครงการ RCOPT LDP ระยะที่ 2 นี้ ราชวิทยาลัยฯได้รับการสนัยบสนุนจากรพ.เมตตาประชารักษ์ เหมือนเช่นเคย ดดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ห้อง Sapphire II 
Century Park Hotel, Bangkok