ขอเชิญเสนอและส่งเรื่องบรรยายการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35

Updated 2015-02-19 11:44:00


เรียน    สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ

           ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทีมวิชาการได้จัดหัวข้อที่หลากหลายขึ้น มีความร่วมมือระหว่าง รจท กับแพทย์จากราชวิทยาลัยอื่นมาบรรยายร่วมกัน เช่น

Color of the eye เป็นการกล่าวถึง lesion สีต่างๆเช่น เหลือง แดง ดำ ขาว ที่หนังตาโดย dermatologist จากศิริราช ที่ anterior segment โดยชมรมกระจกตาและที่จอตาโดยชมรมจอตา

Headache and the eye ได้เชิญอาจารย์ neuromed จากจุฬามาบรรยายเรื่องปวดหัวร่วมกับจักษุแพทย์

Update in General Medicine เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอื่นได้แก่ Update in HT and cardiovascular disease, DM and endocrine

Peri Operative evaluation อายุรแพทย์และกุมารแพทย์จะบรรยายถึงภาวะที่สำคัญที่จักษุแพทย์ควรระวังก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด

Learning Disability กุมารแพทย์จะเล่าให้เราฟังถึงเรื่อง LD ร่วมกับจักษุแพทย์ชมรม ped-oph

OCT back to the front เป็นการบรรยายร่วมของหลายชมรมเช่น ชมรมกระจกตา ชมรมต้อหินและชมรมจอตา

นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย/จัด Course อบรมและอื่น ๆ จากทุกชมรมตามปรกติ เนื่องจากมีสมาชิกบางท่านที่มิได้ทำงานในชมรม แต่มีเรื่องที่ต้องการนำเสนอหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิก จึงขอเชิญสมาชิกที่ประสงค์จะนำเสนอเรื่องบรรยาย/จัด course แจ้งความประสงค์มาที่ราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยแจ้งหัวข้อเรื่อง, ชี่อวิทยากร, จำนวนผู้ฟัง (โดยประมาณเพื่อการเตรียมขนาดห้อง)

          ราชวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

 รศ. (พิเศษ) พญ. โสฬส วุฒิพันธุ์

ประธานวิชาการ

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

           ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ทีมวิชาการได้จัดทำหนังสือคู่มือการรักษาโรคตา RCOPT EYE MANUAL สำหรับจักษุแพทย์ด้วย