การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45

Updated 2023-08-03 19:29:00


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยการประชุมมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

§  พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

§  การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

§  การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster

§  การบรรยายพิเศษโดย guest speaker

 

            การประชุมวิชาการครั้งนี้จะนำความรู้ใหม่ทางด้านจักษุวิทยามาเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย และการวิจัย ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา