การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51

Updated 2024-05-21 10:08:00


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2567 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยการประชุมมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

§  พิธีมอบโล่จักษุแพทย์ดีเด่น, สมาชิกกิตติมศักด์

§  การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific e-poster

§  การบรรยายพิเศษโดย guest speaker

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก