คณะกรรมการบริหาร

Updated 2023-04-12 13:25:00


คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
Committee: January 1, 2023 - December 31, 2024


ที่ปรึกษา (Advisory Board Member)

ศ.พญ.สกาวรัตน์  คุณาวิศรุต (Skowrat Kunavisarut, MD)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ พญ.คุณไธวดี  ดุลยจินดา (Dhaivadee Dulayajinda, MD)

พลโท นพ.พิพัฒน์  ลีละพัฒนะ (Piphat Leelapattana, MD)

นพ.ศุภชัย  โชติบุตร (Supachai Chotibutr, MD)

รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง (Sudarat Yaisawang, MD)

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช (Apichart Singalavanija, MD)

ศ.พญ.สมสงวน  อัษญคุณ (Somsanguan Ausayakhun, MD)

รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม (Jualai Tanterdtham, MD)

ศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ (Pornchai Simaroj, MD)

นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ (Pannet Pangputhipong, MD)

รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์ (Prin Rojanapongpun, MD)

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ (Tares Krassanairawiwong, MD)


ประธาน (President)

รองประธาน (Vice President)

เลขาธิการ (Secretary General)

เหรัญญิก (Treasurer)

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

(Training) 

ประธานวิชาการและกิจกรรมสังคม 

(Scientific Committee)

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย (Research)

ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology)

ประธานฝ่ายวิรัชชกิจ (International Affairs)

ประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and

Technology)

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ (special affairs department)


กรรมการกลาง (Committee Member)


ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว (Wanicha Chuenkongkaew, MD)

รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ (Anuchit Poonyathalang, MD)

พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ (Yutthaphong Imsuwan, MD)

รศ.นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล (Niphon Chirapapaisan, MD)

รศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี (Weerawat Kiddee, MD)


ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์ (Sakchai Vongkittirux, MD)


ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์ (Yosanan Yospaiboon, MD)

นพ.ธนาพงษ์​ สมกิจรุ่งโรจน์ (Thanapong Somkijrungroj, MD)


รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ (Manchima Makornwattana, MD)

รศ.พญ.สุภาภรณ์​ เต็งไตรสรณ์ (Supaporn Tengtrisorn, MD)


นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์ (Pichit Naripthaphan, MD)


พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร (Watanee Jenchitr, MD)

ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี (Nipat Aui-aree, MD)

รศ.พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์ (Kanograt Pornpanich, MD)

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา (Wichai Prasartritha, MD)

ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ (Wasee Tulvatana, MD)

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา (Direk Patikulsila, MD)

ศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ (Mansing Ratanasukon, MD)

พ.อ.พญ.อรวสี จตุทอง (Ornwasee jatuthong, MD)

รศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง (Boonsong Wanichwecharungruang, MD)

ผศ.พญ.ธารสุข เกษมทรัพย์ (Tharnsook Kasemsup, MD)

นพ.เอกชัย อารยางกูร (Ekkachai Arayangkul, MD)

ผศ.นพ.ธนภัทร รัตนภากร (Thanapat Rattanapakorn, MD)

รศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ (Navapol Kanchanaranya, MD)

นาวาอากาศโท นพ.รณกร ปัญจพงษ์ (Ronakorn Panjaphongse, MD)