การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและสอบเพื่อวุฒิบัตร

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการสอบเพื่อวุฒิบัตร
แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ

original.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

Updated 2024-04-09 14:49:00 by คุณ System Administrator 0 Views


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 

สาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2567

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.original.jpg

ประกาศ เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ สาขาจักษุวิทยา

Updated 2024-03-08 14:28:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๓ /๒๕๖๗

เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

*******************************

>>>ดาว์นโหลดแบบฟอร์มแนบผลงานวิจัย<<<


original.jpg

ประกาศ เรื่อง การสมัครและการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา

Updated 2024-03-01 08:29:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๒/๒๕๖๗

เรื่อง การสมัครและการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

>>>ดาวน์โหลดใบคำขอสมัครสอบ basic sciences<<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2567

Updated 2023-11-15 09:01:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

สาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2567

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.


ประกาศ เรื่อง รายชื่อแพทย์ที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้นตามโครงการจักษุยั่งยืน ปี พ.ศ 2566

Updated 2023-11-15 09:01:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รวบรวมและรับรองรายชื่อแพทย์ที่ผ่านการกลั่นกรอง คุณสมบัติในเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ 2566 ตามโครงการจักษุยั่งยืนซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2567 ดังรายนามต่อไปนี้กำหนดการ การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2566

Updated 2023-08-03 07:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

กำหนดการ การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร อปร. ชั้น 8 รพ.จุฬาลงกรณ์

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย