ฐานข้อมูลวิจัยจักษุแพทย์

ฐานข้อมูลวิจัยจักษุแพทย์
แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

RCOPT research logo1.jpg

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย

Updated 2024-01-15 11:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผลงานวิจัยต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็น Indexed journal สามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูลสากล PubMed, Scopus และ ISI Web of Science ในปี พ..2566 มีผลงานวิจัยของสมาชิกที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วจำนวน 135 เรื่อง และยังมี online ahead of print อีก 13  เรื่อง


RCOPT research logo1.jpg

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2022

Updated 2023-12-12 15:07:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่คณะอนุกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของสมาชิกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น Indexed Journal เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้อ้างอิงต่อไปนั้น  ในปี ..2565 มีจำนวนผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยที่รวบรวมจากสถาบันฝึกอบรมได้ 165 เรื่อง (print 157 และ online ahead of print 8) ปรียบเทียบกับจำนวนผลงานวิจัยในปี ..2564 ซึ่งมีจำนวน 168 เรื่อง (print 156 และ online ahead of print 12) จำนวนผลงานที่รวบรวมได้นั้น คณะอนุกรรมการวิจัยเชื่อว่ายังมีผลงานวิจัยนอกสถาบันฝึกอบรมอีก ถ้าสมาชิกจักษุแพทย์มีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่ admin@rcopt.org เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


RCOPT research logo1.jpg

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2021 ทำสถิติสูงสุดใหม่

Updated 2023-12-12 15:06:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่คณะอนุกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของสมาชิกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น Indexed Journal เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้อ้างอิงต่อไปนั้น  ในปี ..2564 มีจำนวนผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยที่รวบรวมจากสถาบันฝึกอบรมได้ 169 เรื่อง ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดใหม่