คลังตำราจักษุวิทยา

คลังตำราจักษุวิทยา

แสดง 1 - 10 จาก 42 รายการ

1624การรักษาต้อหิน.jpg

การรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ Glaucoma Laser Treatment

Created 2018-06-14 11:08:00 by คุณ System Administrator 423 Views

การรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ Glaucoma Laser Treatment
หนังสือมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ราคาปก 620 บาท 
หรือติดต่อ weerawatkiddee@gmail.com


ตำราจักษุวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 3334 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด ตำรานี้มีจำหน่ายที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ โทร 02-256-4420-4 กด 0 ราคาปก 500


ตำราโรคตาในเด็ก

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 1179 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2555 บรรณาธิการ รศ.นพศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน กรุงเทพฯ


ตาโปน

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 829 Views

พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2555 ผู้นิพนธ์ แพทย์หญิงธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ พิมพ์ที่ ชานเมืองการพิมพ์,สงขลา ราคา 680


ตำราจักษุวิทยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 1439 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2555 บรรณาธิการ แพทย์หญิงสุดารัตน์ ใหญ่สว่าง นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ แพทย์หญิงสมสงวน อัษญคุณ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ ที คิว พี กรุงเทพฯ


การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 934 Views

พิมพ์เมื่อ 2545 จำนวน 1000 เล่ม ผู้นิพนธ์ ยุพดี รัตตะรังสี พิมพ์ที่ บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด 212 ม.13 ถนนกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กรุงเทพ ราคา 250 บาท


คู่มือ “สุขภาพตาดี” สำหรับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 1020 Views

จำนวนพิมพ์ครั้งที่ 1 3000 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ มีนาคม 2550 บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ นายแพทย์ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ลักษณะเด่น เป็นหนังสือที่รวบรวมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตาที่พบบ่อยอย่างครบถ้วน โดยเรียบเรียงให้อ่านง่ายทั้งสำหรับประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ นำไปใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาปก 120 บาท สนใจติดต่อ E-mail : tueyecenter@hotmail.com โทรศัพท์ 02-926-9957


ตำราสายตาเลือนราง : การดูแลรักษาและฟื้นฟู (Low Vision ; management and rehabilitation)

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 974 Views

จำนวนพิมพ์ครั้งที่ 1 500 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ กันยายน 2549 บรรณาธิการ อาจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ อาจารย์นายแพทย์ณัฐพล วงษ์คำช้าง อาจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ลักษณะเด่น เป็นตำราเกี่ยวกับภาวะสายตาเลือนรางภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ฉบับแรก มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสายตาเลือนราง การตรวจ การให้เครื่องมือช่วยการมองเห็น การขึ้นทะเบียนผู้พิการ คำแนะนำผู้ป่วย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จักษุแพทย์และทีมบุคลากรสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาปก 250 บาท สนใจติดต่อ E-mail : tueyecenter@hotmail.com โทรศัพท์ 02-926-9957


Age-related Macular Degeneration

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 934 Views

พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2549 บรรณาธิการ นายแพทย์แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ นายแพทย์ดิเรก ผาติกุลศิลา พิมพ์ที่ ชานเมืองการพิมพ์ ราคา 540 บาท


ตำรา “ปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา”

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 1071 Views

จำนวนพิมพ์ครั้งที่ 1 1000 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ มีนาคม 2549 บรรณาธิการ อาจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ อาจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ลักษณะเด่น เป็นตำราเกี่ยวกับหัตถการทางจักษุวิทยา ภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทย เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไป นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสำหรับจักษุแพทย์ใช้ประกอบการสอน ราคาปก 250 บาท สนใจติดต่อ E-mail : tueyecenter@hotmail.com โทรศัพท์ 02-926-9957