คลังตำราจักษุวิทยา

คลังตำราจักษุวิทยา

แสดง 1 - 10 จาก 42 รายการ

1624การรักษาต้อหิน.jpg

การรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ Glaucoma Laser Treatment

Created 2018-06-14 11:08:00 by คุณ System Administrator 369 Views

การรักษาต้อหินด้วยเลเซอร์ Glaucoma Laser Treatment
หนังสือมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ราคาปก 620 บาท 
หรือติดต่อ weerawatkiddee@gmail.com


../ex/book.png

ตำราจักษุวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 3253 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด ตำรานี้มีจำหน่ายที่ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ โทร 02-256-4420-4 กด 0 ราคาปก 500


../ex/book.png

ตำราโรคตาในเด็ก

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 1158 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2555 บรรณาธิการ รศ.นพศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน กรุงเทพฯ


../ex/book.png

ตาโปน

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 816 Views

พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2555 ผู้นิพนธ์ แพทย์หญิงธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ พิมพ์ที่ ชานเมืองการพิมพ์,สงขลา ราคา 680


../ex/book.png

ตำราจักษุวิทยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 1396 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2555 บรรณาธิการ แพทย์หญิงสุดารัตน์ ใหญ่สว่าง นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ แพทย์หญิงสมสงวน อัษญคุณ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ ที คิว พี กรุงเทพฯ


book/15May2007-Limages-Clip_13.jpg

การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 922 Views

พิมพ์เมื่อ 2545 จำนวน 1000 เล่ม ผู้นิพนธ์ ยุพดี รัตตะรังสี พิมพ์ที่ บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด 212 ม.13 ถนนกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กรุงเทพ ราคา 250 บาท


book/15May2007-Limages-Clip.jpg

คู่มือ “สุขภาพตาดี” สำหรับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 1001 Views

จำนวนพิมพ์ครั้งที่ 1 3000 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ มีนาคม 2550 บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ นายแพทย์ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ลักษณะเด่น เป็นหนังสือที่รวบรวมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตาที่พบบ่อยอย่างครบถ้วน โดยเรียบเรียงให้อ่านง่ายทั้งสำหรับประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ นำไปใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาปก 120 บาท สนใจติดต่อ E-mail : tueyecenter@hotmail.com โทรศัพท์ 02-926-9957


book/15May2007-Limages-Clip_2.jpg

ตำราสายตาเลือนราง : การดูแลรักษาและฟื้นฟู (Low Vision ; management and rehabilitation)

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 951 Views

จำนวนพิมพ์ครั้งที่ 1 500 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ กันยายน 2549 บรรณาธิการ อาจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ อาจารย์นายแพทย์ณัฐพล วงษ์คำช้าง อาจารย์นายแพทย์ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ลักษณะเด่น เป็นตำราเกี่ยวกับภาวะสายตาเลือนรางภาษาไทยฉบับสมบูรณ์ฉบับแรก มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสายตาเลือนราง การตรวจ การให้เครื่องมือช่วยการมองเห็น การขึ้นทะเบียนผู้พิการ คำแนะนำผู้ป่วย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จักษุแพทย์และทีมบุคลากรสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาปก 250 บาท สนใจติดต่อ E-mail : tueyecenter@hotmail.com โทรศัพท์ 02-926-9957


book/15May2007-Limages-Clip_3.jpg

Age-related Macular Degeneration

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 923 Views

พิมพ์เมื่อ สิงหาคม 2549 บรรณาธิการ นายแพทย์แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ นายแพทย์ดิเรก ผาติกุลศิลา พิมพ์ที่ ชานเมืองการพิมพ์ ราคา 540 บาท


book/15May2007-Limages-Clip_4.jpg

ตำรา “ปฏิบัติการและหัตถการทางจักษุวิทยา”

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 1050 Views

จำนวนพิมพ์ครั้งที่ 1 1000 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ มีนาคม 2549 บรรณาธิการ อาจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ อาจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ลักษณะเด่น เป็นตำราเกี่ยวกับหัตถการทางจักษุวิทยา ภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทย เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไป นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และสำหรับจักษุแพทย์ใช้ประกอบการสอน ราคาปก 250 บาท สนใจติดต่อ E-mail : tueyecenter@hotmail.com โทรศัพท์ 02-926-9957