คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

pBcugxv.jpg

คณะกรรมการบริหาร

Created 2013-06-10 15:49:14 by คุณ System Administrator 28871 Views

คณะกรรมการบริหาร
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี  ดุลยจินดา

ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ  สิงคาลวณิช

ผศ.นพ.ธวัชชัย  ปานเสถียรกุล

นพ.ศุภชัย  โชติบุตร

ศ.พญ.สกาวรัตน์  คุณาวิศรุต 

พลโท นพ.พิพัฒน์  ลีละพัฒนะ

รศ.พญ.สุดารัตน์  ใหญ่สว่าง

ศ.พญ.สมสงวน  อัษญคุณ

นพ.เอกเทศ ชันซื่อ


ประธานคณะที่ปรึกษาด้านจริยธรรม

ประธาน

รองประธาน

เลขาธิการ

เหรัญญิก

ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

ประธานวิชาการและกิจกรรมสังคม

ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย

บรรณาธิการจักษุเวชสาร

ประธานฝ่ายประสานงานสาธารณสุข

ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานฝ่ายวิรัชชกิจ

ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ปฏิคม

กรรมการกลาง


รศ.พญ.จุฑาไล  ตันฑเทอดธรรม

รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์

ผศ.นพ.จักรพงศ์  นะมาตร์

พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ

ผศ.พญ.วรินธร จักรไพวงศ์

ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

ศ.นพ.ยศอนันต์  ยศไพบูลย์

ศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์

นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์

พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์

รศ.พญ.มัญชิมา  มะกรวัฒนะ

ศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน

นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร

รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์

รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา

รศ.นพ.วินัย  ชัยดรุณ

รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์

นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

พ.อ.นพ.มานะพล เล็กสกุล

นพ.วรถัทร วงษ์สวัสดิ์

นพ.อาทิตย์ แก้วนพรัตน์


../rcoptapplogo.jpg

คณะอนุกรรมการวิจัย

Created 2013-06-09 16:04:15 by คุณ System Administrator 792 Views

ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์             ประธาน
ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร              กรรมการ
รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ             กรรมการ
ผศ.พญ.อุษณีย์  เหรียญประยูร         กรรมการ
รศ.นพ.โกศล  คำพิทักษ์                 กรรมการ
นพ.มงคล ธาดารติ                        กรรมการ
พอ.หญิง พญ.รวีวรรณ  ชุนถนอม     กรรมการ
พญ.ณัฎฐิรา ชัยศรีสวัสดิ์สุข            กรรมการ
ผศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี                    กรรมการ
รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์            กรรมการ
ผศ.(พิเศษ) พญ.อรสิริ ธรธานี         กรรมการ
พญ.ฉันทกา  สุปิยพันธุ์                  กรรมการ
รศ.(พิเศษ)นพ.พิพัฒน์  คงทรัพย์    กรรมการ
รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์              เลขาธิการ


../rcoptapplogo.jpg

คณะอนุกรรมการจริยธรรม

Created 2013-06-09 16:02:53 by คุณ System Administrator 1031 Views

 กลุ่มที่ 1

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม ประธาน
2. พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ อนุกรรมการ
4. รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน      อนุกรรมการ
5. นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์   อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 2 

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม ประธาน
2. ศ.นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ อนุกรรมการ
3. ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อนุกรรมการ
4. ผศ.นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์  อนุกรรมการ
5. รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ    อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 3

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม ประธาน
2. รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ อนุกรรมการ
4. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว อนุกรรมการ
5. พ.อ.นพ.ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ  อนุกรรมการ

 กลุ่มที่ 4

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม ประธาน
2. นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ อนุกรรมการ
3. รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ อนุกรรมการ
4. รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ อนุกรรมการ
5. พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์    อนุกรรมการ

6. นพ.อาทิตย์  แก้วนพรัตน์                                          อนุกรรมการ

กลุ่มที่ 5

1. รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม ประธาน
2. นพ.ชัยรัตน์  เสาวพฤทธิ์ อนุกรรมการ
3. รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส วุฒิพันธุ์ อนุกรรมการ
4. พ.อ.นพ.มานะพล เล็กสกุล    อนุกรรมการ
5. ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์   อนุกรรมการ
6. นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข   อนุกรรมการ

 


../rcoptapplogo.jpg

ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ

Created 2013-06-09 16:05:42 by คุณ System Administrator 775 Views

รศ.พญ.วิวรรณ ศันสนยุทธ ผู้ช่วยเลขาธิการ
ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม ผู้ช่วยเลขาธิการ


../rcoptapplogo.jpg

คณะอนุกรรมการประสานการบริการ

Created 2013-04-13 05:04:34 by คุณ System Administrator 840 Views

1. พญ. ขวัญใจ  วงศกิตติรักษ์ ประธาน
2. นพ. เกรียง เจียรพีรพงศ์ อนุกรรมการ 
3. นพ. คำนูณ อธิภาส อนุกรรมการ
4. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี อนุกรรมการ
5. น.พ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อนุกรรมการ
6. นพ. ถาวร รังษีจำรัส อนุกรรมการ
7. นพ. บรรยง   ชินกุลกิจนิวัฒน์ อนุกรรมการ
8. นพ. ประวีณ  ตัณฑประภา อนุกรรมการ
9. นพ. ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ อนุกรรมการ
10. นพ. พิพัฒน์  คงทรัพย์ อนุกรรมการ
11. พญ.ภาวนา  อังคสิทธิ์ อนุกรรมการ
12. นพ. เมธา   พิพัฒน์พงษ์เลิศ อนุกรรมการ
13. พญ. เมทินี  ศิริมหาราช อนุกรรมการ
14. นพ. วันชัย  ล้อกาญจนรัตน์ อนุกรรมการ
15. นพ. วิโรจน์  พฤกษานุศักด อนุกรรมการ
16. นพ. วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร อนุกรรมการ
17. นพ. ศิริวัฒน์  ไชยเอีย อนุกรรมการ
18. พญ. สุดารัตน์   นเรนทร์พิทักษ์ อนุกรรมการ
19. พญ. สุมิตรา   ตระการศิลป์ อนุกรรมการ
20. นพ. อนิรุทธิ์   สุภวัตรจริยกุล อนุกรรมการ
21. พญ. อัจฉรา   นิธิอภิญญาสกุล อนุกรรมการ
22. นพ. อนุกูล  ไทยถานันดร์ เลขานุการและอนุกรรมการ


../rcoptapplogo.jpg

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Created 2013-04-13 05:04:34 by คุณ System Administrator 892 Views

1. นพ.ณัฐวุฒิ  วะน้ำค้าง               ประธาน
2. พญ.กาญจนา  ลีลาภัทรานุรักษ์     อนุกรรมการ 
3. นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู                  อนุกรรมการ
4. นพ.ธนภัทร  รัตนภากร              อนุกรรมการ
5. นพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน           อนุกรรมการ
6. นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์               อนุกรรมการ
7. นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริ อนุกรรมการ
8. นพ.สันติ  เอื้อนรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
9. นพ.อนุกูล  ไทยถานันดร์ อนุกรรมการ
10. นพ.ธนาพงษ์  สมกิจรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ
11.  นพ.มงคล ธาดารติ เลขานุการและอนุกรรมการ


../rcoptapplogo.jpg

คณะอนุกรรมการวิชาการ

Created 2013-04-13 05:04:34 by คุณ System Administrator 1131 Views

1. รศ.พญ.จุฑาไล  ตันฑเทอดธรรม ประธาน
2. พญ.โสฬส  วุฒิพันธุ์     (ชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข) รองประธาน
3. รศ.นพ.พรชัย  สิมะโรจน์ อนุกรรมการ
4. รศ.พญ.ภิญนิตา  ตันธุวนิตย์ อนุกรรมการ
5. รศ.นพ.ปริญญ์  โรจนพงศ์พันธุ์ อนุกรรมการ
6. รศ.นพ.อนุชิต  ปุญญทลังค์ อนุกรรมการ
7. พญ.นิศา  โสธรวิทย์ อนุกรรมการ
8. นพ.ภูวัต  จำรุกำเนิดกนก อนุกรรมการ
9. พญ.โสมนัส  ถุงสุวรรณ   (ชมรมจอประสาทตา) อนุกรรมการ
10. นพ.ธีรศักดิ์  พิพัฒน์นรเศรษฐ์   ชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา) อนุกรรมการ
11. นพ.พิชิต  นริพทะพันธุ์   (ชมรมต้อกระจก) อนุกรรมการ
12. ผศ.พญ.พริมา  หิรัญวิวัฒน์กุล   (ชมรมประสาทจักษุ) อนุกรรมการ
13. ผศ.พญ.งามจิตต์  เกษตรสุวรรณ   (ชมรมกระจกตา) อนุกรรมการ
14. นพ.กีรติ  พึ่งพาพงศ์   (ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งฯ) อนุกรรมการ
15. ผศ.พญ.โสมศิริ   สุขะวัชรินทร์   (ชมรมจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันฯ) อนุกรรมการ
16. นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์   (ชมรมต้อกระจกแผลเล็ก) อนุกรรมการ
17. รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ   (ชมรมจักษุสาธารณสุข) อนุกรรมการ
18. รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์   (ชมรมต้อหิน) เลขานุการและอนุกรรมการ


../rcoptapplogo.jpg

อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาจักษุวิทยา

Created 2013-06-09 16:05:27 by คุณ System Administrator 795 Views

1. นพ.ไพศาล  ร่วมวิบูลย์สุข ที่ปรึกษา
2. รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ ประธานอนุกรรมการ
3. รศ.พญ.จุฑาไล  ตันฑเทอดธรรม อนุกรรมการ
4. รศ.นพ.รุ่งโรจน์  เลิศวิทยาสกุล อนุกรรมการ
5. ผศ.พญ.วิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ อนุกรรมการ
6. รศ.นพ.วินัย  ชัยดรุณ อนุกรรมการ
7. รศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน อนุกรรมการ
8. รศ.พญ.สุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์ อนุกรรมการ
9. นพ.พงศ์ศักดิ์   ปัจฉิมะกุล อนุกรรมการ
10. ผศ.พ.อ.นพ.วิศาล  ศรีโพธิ์ทองนาค อนุกรรมการ
11. พญ.สายจินต์  อิสีประดิฐ อนุกรรมการ
12. ผศ.พญ.ณัฐพร  เทศะวิบุล อนุกรรมการและเลขานุการ