ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 45

ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Free Paper & Poster)

·        ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

แบบฟอร์มลงทะเบียน คลิก

จม.ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.) คลิก
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์

ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกฯ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2541 ข้อ 7 (2) ได้กำหนดให้มีการตรวจบุคคลที่มีความพิการทางสายตาหรือตาบอดหนึ่งข้าง ต้องมีใบรับรองแพทย์จากจักษุแพทย์ เพื่อยืนยันว่าสายตาข้างที่ไม่พิการหรือบอด มาแสดงยืนยันและประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยนั้น

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงเห็นสมควรให้แยกใบรับรองจากจักษุแพทย์ สำหรับผู้พิการทางสายตา กับใบรับรองแพทย์ที่ต้องมีการตรวจร่ายกายอื่นๆ...


เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและรวบรวม 

ข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงใหม่

2.แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

3.แนวทางการผ่าตัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สรุปโดยย่อ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุวิทยา) สถานการณ์ COVID - 19

4.ประกาศแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.คำแนะนำจาก AAO ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจสมัครทุนเรียน Ophthalmology โดย Merck foundation
โดยจะหมดเขตการสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564


Research Express เป็นจดหมายข่าวราย 3 เดือน จัดทำโดยคณะอนุกรรมการวิจัย 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ อ่านจดหมายข่าวที่ QR Code หรือ >>>คลิกที่นี่<<<
ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน