ข่าวสารและกิจกรรม

เรียน   สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

             ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 32 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 1-5 มีนาคม 2560  จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<< 


ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

(The 13th Conference of the Ophthalmic Nurses Practitioner Association of Thailand and the Annual General Meeting 2017)

เรื่อง ทำอย่างไรในการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพทางตาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนำสู่คนไทยสายตาดีในปีค.ศ.๒๐๒๐

(How to Improve the Quality of Eye Care Services for the Vision 2020 : the Right to Sight through Accessibility and Equity)

ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ. เชียงใหม่

>>>แบบฟอร์มลงทะเบียน<<<

>>>แบบฟอร์มสำรองที่พักโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ<<<


ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Retina เพิ่มเติม
ขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1.รับมัครจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
2.สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชลอ-สุรพงษ์
3.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ให้เตรียมหัวข้อวิจัยมานำเสนอจำนวน 4 หัวข้อ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธัญญารัตน์ ไชยชนะ โทร 053-935-512 โทรสาร 053-936-121

เรียน สมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ จึงได้มีมติเพิ่มเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และปรับปรุงรายละเอียดด้านอื่นๆตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ เรื่องการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

ประกาศ เรื่องการประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์


Endophthalmitis

-        A clinical diagnosis made when intraocular inflammation involving both the posterior and anterior chambers is attributable to bacterial or fungal infection

-        Progressive vitritis is the hallmark of any form of endophthalmitis


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Basic Cataract Woekshop” & "Advanced Cataract Workshop"

ในวันที่ 16-20 และ 26-27 มกราคม 2560 บรรยาย ณ อาคารแพทยพัฒน์ และ อาคารภูมิสิริฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียน

Basic Cataract Surgery lecture 16-18 ม.ค. 59 (2,000 บาท)

Basic Cataract Surgery 19-20 มค 59 (3,000 บาท) *(จำนวนจำกัด)*

Advanced Cataract Surgery 26-27 ม.ค. 59 (2,000 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-256-4142

หรือ E-mail: cataractophchula@gmail.com และ www.chulaophthalmology.org/


Uveal melanoma is the most common primary intraocular malignancy in adult.  The incidence of uveal melanoma is more common in Caucasian than in Asian population.  Uveal melanoma is categorized into 3 types with regard to the parts of the eye; the choroid, which is the most common one, ciliary body, and iris.  

 

One of the symptoms of choroidal melanoma invariably includes blurred vision.  Risk factors for development of choroidal melanoma include Caucasian race, sun exposure, oculodermal melanosis, and preexisting choroidal nevus.


Current diagnostic testing in uveitis includes the followings:

1. Molecular tests : PCR, Goldmann-Witmer

2. Imaging tests : fundus photography, Ultra-Wide-Field(UWF) imaging, fluorescein angiogram, Indocyanine Green(ICG) angiography, autofluorescence, SD/SS-OCT, OCT angiography, and intraoperative OCT

3. Vitrectomy is deployed as a diagnostic and therapeutic surgical tool in case of vitreous opacity caused by vitritis or vitreous hemorrhage, and CME.


Proliferative vitreoretinopathy (PVR) เป็นสาเหตุสำคัญของการล้มเหลวของการผ่าตัดรักษาโรค retinal detachment ซึ่งเกิดจากการที่มี cell migration และเกิดการรวมตัวของ collagen สร้างขึ้นมาเป็น membrane ทั้ง inner และ outer surface of retina โดยเมื่อ membrane เกิดการหดตัวขึ้นทำให้เกิดเป็น retinal fold


โรคบางโรคที่เป็นโรคง่ายๆ ทำให้เรามองข้ามโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น

ภาวะ astigmatism ผู้ป่วยอาจจะมี ciliary body melanoma ซ่อนอยู่

ภาวะ chalazion อาจจะเป็นได้ทั้ง sebaceous gland carcinoma, basal cell carcinoma, Merkel cell carcinoma, metastasis, sweat gland neoplasms

ภาวะ pterygium อาจจะเป็น  CIN หรือ  conjunctival malignant melanoma

ภาวะ strabismus, leukocoria อาจจะเป็น retinoblastoma เป็นต้น
ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
หนังสือตาดีได้ ตาร้ายไม่เสีย


วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน