ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ Research Day ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี โดยจะมีการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน การนำเสนอ Free Paper และ Poster  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เห็นว่าสมาชิกจักษุแพทย์ที่ทำวิจัย แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ตลอดจนสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจ จะได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอเชิญท่านที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว แจ้งรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้จัดเตรียมอาหารและ สถานที่  ได้ที่ E-mail admin@rcopt.org หรือโทร 02-718-0715-6 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ร่วมกับ the 10TH CONGRESS OF THE ASIA-PACIFIC VITREO-RETINA SOCIETY 8-10 December 2016 Bangkok, Thailand รายละเอียด คลิก http://2016.apvrs.org/

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Basic to Advance of Ocular Surface” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

Vertical Program

เป็นโครงการเฉพาะที่สปสช.จะแบ่งเงิน (เอาไว้ก่อนแล้ว) เพื่อเอาไปทำโครงการรักษาผู้ป่วยเอง และจ่ายเงินเหล่านี้ให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการเข้าร่วมรายการ โดยมีการกำหนดกฎระเบียบในการใช้ยาและทำโครงการตรงในการรักษาประชาชนหลากหลายโครงการ เพื่อให้เงินเพิ่มสำหรับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่จะเข้าร่วมในโครงการนั้นๆ เมื่อมีการกันเงินไว้ก่อนดูจะทำให้มั่นใจว่าการรักษาที่ให้ไปสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามที่ตกลงกันไว้  เนื่องจากการจ่ายเงินตาม DRG เป็นกองทุนปลายปิด  เมื่อทำการรักษาพยาบาลตัวหารมากขึ้นจะทำให้ค่า DRG ลดลง ไม่เท่ากันในแต่ละปีแต่ละรพ.


กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ารับสมัครจักษุแพทย์ สามารถสมัครทั้ง Part time และ full time สนใจติดต่อด่วนที่แผนกธุรการ กลุ่มงานจักษุกรรม นาวาโทประเทือง โทร 081-911-4264

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีของเครื่องมือในการตรวจตาเพื่อวินิจฉัยโรคต้อหินมีการพัฒนาไปมากเช่น OCT, HRT, GDx ทำให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณในการดูการเปลี่ยนแปลงของ retinal nerve fiber layer thickness และ optic disc morphology

          อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางครั้งอาจก่อปัญหาในการเปรียบเทียบข้อมูลเก่าในอดีต ซึ่งผู้ป่วยต้อหินมีความจำเป็นที่ต้องติดตามโรคเป็นเวลานานๆเช่น 10-20 ปี ทำให้ยากแก่การวินิจฉัยโรคว่าแย่ลงหรือไม่ ดังนั้น การทำ optic disc photography ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้เปรียบเทียบเพราะ เทคโนโลยีการถ่ายภาพไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง


เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าการรักษา accommodative esotropia ชนิดที่มี high accommodative convergence / accommodation ratio (AC/A)  คือการสวมแว่น bifocals   แต่ในกลุ่มในเด็กโต อาจไม่ชอบสวม  เนื่องจากภาพลักษณ์ไม่สวยงาม  จึงอาจพิจารณาผ่าตัดกล้ามเนื้อตา เช่น ทำ bilateral medial rectus recession + faden operation ซึ่งจักษุแพทย์บางท่าน ก็พิจารณาผ่าตัด แม้ในเด็กเล็ก  นอกจากนี้ อาจรักษาด้วยแว่นสายตาที่เป็น monofocals  การใส่เลนส์สัมผัสชนิด bifocals  หรือแม้แต่การติดตามสังเกต (observation)   

เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังการผ่าตัดเปลือกตา เพราสามารถทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรจากความดันในเบ้าตาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆมากมายต่อเนื้อเยื่อภายในเบ้าตา (Orbital compartment syndrome) ถึงแม้อุบัติการณ์ในการสูญเสียการมองเห็นถาวรจากเลือดออกในเบ้าตาจะค่อนข้างน้อย (ประมาณ 1:10,000) แต่จักษุแพทย์ควรสามารถตรวจพบภาวะนี้ได้เนิ่นๆและจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค อาจแบ่งได้เป็นการรักษาแบบประคับประคองและการผ่าตัด


โรคเริมเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส ชื่อ "Herpes simplex" ซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้มีอยู่ 2 ชนิด คือ  HSV-I เกิดแผลบริเวณริมฝีปาก และ HSV-II ทำให้เกิดโรคเริมบริเวณอวัยวะเพศ ลักษณะอาการจะมีผื่น กลุ่มของตุ่มน้ำใสรวมตัวกันอยู่บนผิวหนังประมาณ 1-2 วัน ต่อมาจะแตกออกและตกสะเก็ด ทั้งนี้เราไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสเริมได้เด็ดขาด แต่เชื้อจะมีระยะพักตัวอยู่ในเส้นประสาท และก่อให้เกิดตุ่มใสขึ้นอีกได้เสมอๆ ซึ่งขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิคุ้มกันลดลง ความเครียดทางกายหรือจิตใจ ช่วงประจำเดือน เป็นต้น


ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2nd Chulalongkorn Eye Center - Kyoto Perfectural University of Medicine ที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่สอง โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM) 
โดยจะมีการจัดบรรยายในหัวข้อ “ Ultramodern concepts in Ophthalmology” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ประกิตเวชศักดิ์ อาคาร อปร. ชั้น 3โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจาก Kyoto Perfectural University of Medicine นำทีมโดย Prof. Shigeru Kinoshita, Prof. Chie Sotozono ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสีงทางด้าน Ocular surface, Prof. Norihiko Yokoi ผู้คิดค้น Tear Film Oriented Therapy (TFOT) และ Dr. Akihide Watanabe ผู้เชี่ยวชาญด้าน Microscopic oculoplastic surgery และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น อีก 7 ท่าน รวมถึงวิทยากรจากทางประเทศไทยมาร่วมบรรยายอย่างเข้มข้น ดังโปรแกรมแนบ
ทางคณะผู้จัดหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และความรู้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และจักษุแพทย์ทุกๆท่าน ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://goo.gl/uKfuTr ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 (รับจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง) สอบถามได้ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-256-4142

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน