ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การประกวดการตัดต่อวีดีทัศน์ทางจักษุวิทยาประจำปี 2558

เนื่องด้วย  คณะกรรมการอนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะจัดการประกวดตัดต่อวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับความรู้ทางจักษุวิทยา ในการประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จักษุแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, บุคคลากรทางการแพทย์สาขาจักษุวิทยาได้มีโอกาสนำเทคโนโลยีทางสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาทางจักษุวิทยาให้มากขึ้น  และนำผลงานดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

หลักการและเหตุผล

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา  จักษุแพทย์เฉพาะทางต่อยอด และจักษุแพทย์ ให้สามารถนำเทคโนโลยีทางสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาทางจักษุวิทยาให้มากขึ้น 
  • เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกจักษุแพทย์ ผลิตสื่อการสอนและสื่อสำหรับอธิบายความรู้ทางโรคต่างๆทางจักษุวิทยาและนำสื่อทางวีดีทัศน์ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนจักษุแพทย์ บุคลากรทางจักษุวิทยา และประชาชนมากขึ้น 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์

Draft program overview 36 Click here

 Society of Eurasian Ophthalmology จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ของสมาคมขึ้นที่ Peninsula Hotel กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2015 โดยประชุมเวลา 17:00 ถึงประมาณ 21:00 น ของแต่ละวัน จึงขอเชิญให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมทั้งอาจารย์ในสถาบันฝึกอบรมที่สนใจสามารถเข้าประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้ท่านได้แจ้งจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมมาที่ราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดคณะเดินทางไปประชุมวิชาการ AOS ครั้งที่ 2 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคมนี้ รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง โดยเดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 20 ท่านขึ้นไป ราคา 15,999 บาท / การบินไทย ราคา 20,999 บาท

จึงขอเรียนให้สมาชิกที่สนใจจะเดินทางกับราชวิทยาลัยฯ กรุณาแจ้งความจำนงมาที่ 02 - 7180715 - 6 หรือ Email : admin@rcopt.org ภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Changing Trends in Cataract Surgery” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทร ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  เวลา 8.30-15.00 น.

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pterygium workshop” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 409 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  26 – 27 พฤศจิกายน  2558    ห้องมงกุฏเพชร  โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น

หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานประชุมต้อหินอีสาน (Esan Glaucoma Symposium; EGS 2015) ซึ่งจัดขึ้น ณ รร. มันตราวารี จ. ขอนแก่น ในวันที่ 19-20 กันยายน 2558 โดยมีหัวข้อใหญ่ในการประชุมคือ “Screening and Diagnosis of Angle Closure Glaucoma” งานประชุมนี้มีวิทยากรรับเชิญจากประเทศญี่ปุ่น คือ Prof. Kenji Kashiwagi 

เนื่องด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานประชุมวิชาการ Specialty Day สำหรับจักษุแพทย์ ครั้งที่ 13 เรื่อง " Eye in High Technology Era" ในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2558 ณ Hard Rock cate Hotel พัทยากลาง จ.ชลบุรี

ขอเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ "The 2nd Asia-Australia Congress on Controversies in Ophthalmology" (COPHy AA) , Bangkok, Thailand,February 18-21, 2016
submit their abstracts and enjoy the early registration fee: http://www.comtecmed.com/cophy/AA/2016/abstracts.aspx
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน