ข่าวสารและกิจกรรม

The 2nd Asia-Australia Congress on CONTROVERSIES IN OPHTHALMOLOGY
Interior Segment : Glaucoma : Retina

รายละเอียด คลิก
COPHy AA flyer 10 Nov RUN
COPHy AA Newsletter

ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 31 ณ กรุงไทเป ในระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2559 จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

การผ่าตัดต้อกระจกในเด็กควรทำหลังเด็กอายุ 4 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยความเสี่ยงต่อต้อหินจะลงลงหากทำผ่าตัดต้อกระจกที่อายุ 2-3 เดือนไปแล้ว แต่ทั้งนี้การเลื่อนระยะเวลาออกไปมากอาจส่งผลเสียต่อ visual outcome ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปของเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการผ่าตัดต้อกระจกในเด็กที่จะลดความเสี่ยงต่อต้อหินโดยไม่มีผลต่อ visual outcomeประกาศรับสมัครจักษุแพทย์ 1 ตำแหน่งประจำโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 
ผู้ที่สนใจติดต่อ พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล 
โทร  02-4293577-81 ต่อ 8634


การตรวจค้นทางห้องปฏิบัติการในกรณี anterior uveitis เริ่มทำในกรณี second episode of nongranulomatous anterior uveitis with unrevealing history โดยแนะนำให้ส่ง Lab พื้นฐาน ได้แก่ CBC, ESR, VDRL, FTA-ABS, CXR, HLA-B27  

ส่วนการตรวจค้นเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการนอกจากนี้ ควรส่งในกรณี

1.          Recurrent uveitis ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป

2.          Granulomatous uveitis

3.          Posterior involvement

4.          Positive items on the review of systems


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจำนวน 5 อนุสาขาวิชาดังนี้

1.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
2.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
3.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา
4.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา
5.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 มกราคม  2559

สอบถามรายละเอียดต่างๆติดต่อคุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 ในวันและเวลาราชการ


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้

1. อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา                                             จำนวน     2  อัตรา          

2. อนุสาขาโรคกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ               จำนวน     2  อัตรา

3. อนุสาขาโรคต้อหิน                                                         จำนวน     1  อัตรา

4. อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข                                            จำนวน     1  อัตรา          

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ มกราคม  2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ......


เรียนสมาชิกจักษุแพทย์

ด้วยขณะนี้ ยา acyclovir eye ointment ได้ขาดตลาดมาระยะหนึ่ง คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

จากการสอบถามสถาบันฝึกอบรม พบว่าใช้ทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา เช่น ใช้ยาชนิดอื่น หรือการบริหารยานี้ทางอื่น เช่น ยารับประทาน และไม่พบว่ามีการผลิตยานี้ขึ้นใช้เอง อย่างไรก็ดี องค์การอาหารและยา ได้ให้ความเห็นว่า โรงพยาบาลสามารถผลิตและแบ่งบรรจุยา เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย เฉพาะรายได้ตามกฎหมาย โดยวิธีการควบคุมคุณภาพของยานั้นจะขึ้นอยู่ฝ่ายผลิตของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งการผลิต ผสม หรือ แบ่งบรรจุยา น่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล เนื่องจากยาดังกล่าวมีที่ใช้กับตา จึงควรดำเนินการในห้องปราศจากเชื้อ และกระทำตามขั้นตอนและวิธีการที่ดีในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ ที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด  ซึ่งโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีความพร้อมในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ

"ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Basic Cataract Woekshop” & "Advanced Cataract Workshop
ในวันที่ 18-20 และ 28-29 มกราคม 2559 ณ อาคารแพทยพัฒน์ และ อาคารอปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าลงทะเบียน 
Basic Cataract Surgery lecture 18-20 ม.ค. 59 (2,000 บาท)
Advanced Cataract Surgery 28-29 ม.ค. 59 (2,000 บาท)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-256-4142
หรือ E-mail: cataractophchula@gmail.com , www.chulaophthalmology.org

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครที่นี่ https://goo.gl/1yQGbV "

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา จะจัดประชุมวิชาการสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ในหัวข้อเรื่อง Neuro-Ophthalmology course for Ophthalmology residents  วันเสาร์ที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น ๙ ห้อง ๙๑๐  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ในการนี้จึงขอเรียนเชิญจักษุแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่  คุณศิริลักษณ์ โทร.๐๒ –๒๐๑๒๗๒๙  โทรสาร ๐๒ – ๒๐๑๑๕๑๖ email: lakjiya@yahoo.com  ในวันและเวลาราชการ  ค่าลงทะเบียน ๑,๒๐๐      บาท ชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 026-451942-7 ชื่อบัญชี หน่วยประสาทจักษุ

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน