ข่าวสารและกิจกรรม

การสมัครเลือกตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยฯ และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. (ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์หมดเขตสมัคร)

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 44

ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน 

แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม เฉพาะประกวดวิจัย ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด 

ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์Essential Ophthalmology for General Practitoner โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ Centara Grand Central World


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ “จักษุแพทย์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องจักษุแพทย์ที่ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบในหน้าที่ มีผลงานดีเด่น ทำประโยชน์ให้กับสังคม
กรุณาเสนอชื่อ พร้อมรายละเอียด กลับมายังราชวิทยาลัยฯ ที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563
เพื่อนำรายชื่อพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ต่อไป


คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federal Medical Education: WFME 2015) และได้รับการรับรองหลักสูตรกลางจากแพทยสภาแล้วนั้น หลักสูตรได้กำหนดให้การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ มี ๒ ส่วน คือการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ ในระหว่างการฝึกอบรมและการสอบ Clinical sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ ในปีสุดท้ายของการฝึกอบรม โดยผู้ฝึกอบรมจะต้องสอบผ่านเกณฑ์การสอบ Basic sciences ก่อนจึงจะสามารถสมัครสอบ Clinical sciences ได้ ทั้งนี้ ในการสอบ Basic sciences ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีมติดังนี้


เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและรวบรวม 

ข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงใหม่

2.แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

3.แนวทางการผ่าตัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สรุปโดยย่อ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุวิทยา) สถานการณ์ COVID - 19

4.ประกาศแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.คำแนะนำจาก AAO ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดที่ fulfilled to this criteria

  • 1) From an APAO member nation; (ซึ่งเราเป็นสมาชิก)
  • 2) Have completed basic residency training in ophthalmology; advantages will be given to those having completed a subspecialty training program;
  • 3) Published at least one original scientific article in an indexed peer-reviewed journal;
  • 4) Fulfill the special requirements of respective APAO International Training Centers;
  • 5) Preferably younger than age 40.

และสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2020-2021 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของสมาชิกจักษุแพทย์ใน Academy Express Asia-Pacific edition ซึ่งเป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกจักษุแพทย์ของ 19 องค์กรวิชาชีพทางจักษุ วิทยา ใน Asia Pacific region รวมทั้ง Royal College of Ophthalmologists of Thailand  (RCOPT)  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิก จักษุแพทย์ ติดตามผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยในจดหมายข่าวดังกล่าว


ท่านสมาชิกจักษุแพทย์ที่มีผลงานวิจัยใหม่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น indexed journal ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ใน Academy Express ฉบับต่อไปได้ที่ yyosanan@gmail.com หรือ admin@rcopt.orgค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน