ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการ Research Day ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี โดยจะมีการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน การนำเสนอ Free Paper และ Poster  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เห็นว่าสมาชิกจักษุแพทย์ที่ทำวิจัย แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ตลอดจนสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจ จะได้รับประโยชน์จากการประชุม ครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอเชิญท่านที่สนใจส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว แจ้งรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้จัดเตรียมอาหารและ สถานที่  ได้ที่ E-mail admin@rcopt.org หรือโทร 02-718-0715-6 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ร่วมกับ the 10TH CONGRESS OF THE ASIA-PACIFIC VITREO-RETINA SOCIETY 8-10 December 2016 Bangkok, Thailand รายละเอียด คลิก http://2016.apvrs.org/

Basic science course ที่จัดสอนแก่แพทย์ประจำบ้าน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม

วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซอยศูนย์วิจัย  กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลด ตารางการสอน

       True exfoliation syndrome (TEX)

        Natural history of exfoliation syndrome (XFS)

        Natural course XFS by clinical classification

        Intraocular, extraocular and systemic findings

       Laser and surgical treatment of exfoliation glaucoma (XFG)

        Genetic of XFS

       Update on XFSLaser Iridotomy

Laser Iridoplasty

Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)

Endoscopic Cyclophotocoagulation

Cyclophotocoagulation with MicroPulse Technologyชมรมกระจกตาแห่งประเทศไทย (Cornea and Refractive Society of Thailand, CRST) ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาที่สนใจศึกษาดูงานด้านกระจกตา สมัครเข้าร่วมชิงทุน Asia Cornea Society – Santen Asia Educational Grant for Corneal Observership in Asia รอบใหม่เพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ปากีสถาน เกาหลี สิงคโปรค์ ไต้หวัน เป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน


หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "Soft Cadaver Glaucoma Filtering Surgery" ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 14th Specialty Day “Eye in High Technology Era” Thammasat Eye Center and lllinois Eye
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.tec.in.th ติดต่อสอบถามโทร 02-926-9957 ทุกวันเวลาราชการ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะจัดประชุมวิชาการ The 4th Conference of Neuro-ophthalmology “Common visual loss and diplopia in Neuro-ophthalmology” ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสอบรายละเอียดได้ที่ ophsirirajconference@gmail.com หรือติดต่อได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร 02-419-8037 โทรสาร 02-411-2006


ราชวิทยาลัยฯ จัดให้มีการประชุม Pre-congress ขึ้นในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง World Ballroom A และ B ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้

Review of Practical knowledge(all day)
Neuro Ophthalmology instruction course: Visual field และการบรรยายเรื่อง Visual loss Speaker: Professor Dr. Joseph F. Rizzo III (morning)
ERG by Professor Graham E Holder (afternoon)
Luncheon Symposium: OCT


ทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ การลงทะเบียนเข้าประชุม ไม่มีค่าลงทะเบียนเนื่องจากที่นั่งมีจำกัด

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน