ข่าวสารและกิจกรรม

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ขอนแก่น ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์

Final Program 36 *Update 12/11/58 Click here

ประชาสัมพันธ์การประกวดการตัดต่อวีดีทัศน์ทางจักษุวิทยาประจำปี 2558

เนื่องด้วย  คณะกรรมการอนุกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะจัดการประกวดตัดต่อวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับความรู้ทางจักษุวิทยา ในการประชุมราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้จักษุแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, บุคคลากรทางการแพทย์สาขาจักษุวิทยาได้มีโอกาสนำเทคโนโลยีทางสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาทางจักษุวิทยาให้มากขึ้น  และนำผลงานดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

หลักการและเหตุผล

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา  จักษุแพทย์เฉพาะทางต่อยอด และจักษุแพทย์ ให้สามารถนำเทคโนโลยีทางสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ และการศึกษาทางจักษุวิทยาให้มากขึ้น 
  • เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกจักษุแพทย์ ผลิตสื่อการสอนและสื่อสำหรับอธิบายความรู้ทางโรคต่างๆทางจักษุวิทยาและนำสื่อทางวีดีทัศน์ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนจักษุแพทย์ บุคลากรทางจักษุวิทยา และประชาชนมากขึ้น 

The 2nd Asia-Australia Congress on CONTROVERSIES IN OPHTHALMOLOGY
Interior Segment : Glaucoma : Retina

รายละเอียด คลิก
COPHy AA flyer 10 Nov RUN
COPHy AA Newsletter

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะรับแพทย์ประจำกลุ่มงานในสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข 1 ตำแหน่ง เพื่อทำงานเต็มเวลา (Full time) หรือ บางช่วงเวลา (Part time) กำหนดการรับเอกสารสมัคร :  22 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2558 


Basic science course ที่จัดสอนแก่แพทย์ประจำบ้าน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม

วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซอยศูนย์วิจัย  กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลด ตารางการสอน

80% ของ Learning Disability คือ Dyslexia ซึ่งจักษุแพทย์มักได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจหาสาเหตุทางตาที่อาจทำให้เด็กไม่สามารถอ่านได้เป็นปกติ Society of Eurasian Ophthalmology จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ของสมาคมขึ้นที่ Peninsula Hotel กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2015 โดยประชุมเวลา 17:00 ถึงประมาณ 21:00 น ของแต่ละวัน จึงขอเชิญให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมทั้งอาจารย์ในสถาบันฝึกอบรมที่สนใจสามารถเข้าประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้ท่านได้แจ้งจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมมาที่ราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดคณะเดินทางไปประชุมวิชาการ AOS ครั้งที่ 2 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคมนี้ รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง โดยเดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 20 ท่านขึ้นไป ราคา 15,999 บาท / การบินไทย ราคา 20,999 บาท

จึงขอเรียนให้สมาชิกที่สนใจจะเดินทางกับราชวิทยาลัยฯ กรุณาแจ้งความจำนงมาที่ 02 - 7180715 - 6 หรือ Email : admin@rcopt.org ภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Changing Trends in Cataract Surgery” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทร ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  เวลา 8.30-15.00 น.

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pterygium workshop” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 409 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ1 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2557

ผู้สนับสนุน